Óvodánk küldetésnyilatkozata Intézményünk   önkormányzati   fenntartású   4   csoportos   óvoda.   Helyileg   Budapest   X.   kerületében   a   Pongrácz   telepen,   egy   közel   100   éves   épületben üzemel, ahová generációk járnak óvodába. Elnevezéséről nevelőtestületünk határozott pár éve, így lettünk Gyöngyike óvoda. Az   épület   jellege,   az   itt   dolgozók   felkészültsége,   gyermekszeretete,   toleranciája,   empátiája,   pedagógusi   hitvallása   garanciát   jelent   arra,   hogy   családias légkörű, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai nevelést biztosítsunk a különböző szociokulturális háttérből érkező gyermekek számára. Törekszünk arra, hogy a körzetünkben lakó gyerekek minél előbb megkezdjék az óvodai életet a minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás érdekében. A gyermekcsoportokat homogén, illetve vegyes életkor (3-5 év, 5-7 év) szerint szervezzük. Az   épületben   esztétikusan   berendezett   csoportszobák,   tornaszoba,   logopédiai   szoba,   könyvtár,   egyéni   foglalkoztató   várja   a   gyermekeket.   A   levegőn való játék lehetőségét, a szabadban végzett tevékenykedést, gumitéglás többfunkciós játékokkal berendezett udvar biztosítja. Nevelőmunkánkban   kiemelt   szerepet   kap   az   inkluzív   szemléletmód,   a   mozgásfejlesztés,   az   egészséges   életmód   szokásainak   kialakítása,   a   tanulás örömének átélése, a megismerő funkciók fejlesztése, mindezt az egyéni differenciált bánásmód elve alapján valósítjuk meg. Az   óvodapedagógusaink   érzelmileg   azonosulnak   az   integrációval,   természetesnek   tekintik   a   hátrányos,   sajátos   helyzetű,   speciális   problémákkal   küzdő gyermekek jelenlétét az óvodában. Pedagógiai munkánk eredményességét főállású fejlesztőpedagógus, részmunkaidős logopédus és pszichológus segíti. Meggyőződésünk,   hogy   elkötelezett   munkánk   eredményeképpen   a   szülők   még   nagyobb   bizalommal   fordulnak   óvodánk   dolgozói   felé   és   olyan   partneri kapcsolat alakul ki köztünk, melynek alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Pozitív attitűddel, elfogadjuk, megértjük a szülőket. Fontosnak tartjuk a szülők nevelési szokásainak megismerését, és az eltérő nevelési normák közelítését. Hagyományaink   közé   tartoznak   a   közös   ünnepélyek,   nyíltnapok,   anyák   napi   játszódélutánok,   bábelőadások.   Gyermekeink   nagy   örömmel   fogadják   és mindig különleges élményként élik meg, a dolgozók szereplésével szervezett színielőadásokat. Óvodánkban a gyermekek játékos láb- és tartásjavító tornán, közös kirándulásokon vesznek részt. A generációk kapcsolatát építik nagycsoportosaink az Idősek Napközi Otthonában történő látogatásaikkal, közös programjaikkal. Kerületi    sportversenyeken    gyermekeink    az    óvoda    emblémájával    ellátott    pólóban    képviselik    intézményünket,    mely    mindig    nagy    örömet    jelent mindannyiunk számára. Óvodapedagógusaink folyamatos szakmai képzésben vesznek részt, melyek speciális felkészültséget biztosítanak hatékony nevelőmunkájukhoz. A fejlesztő eszközök beszerzéséhez a hiányzó anyagi feltételeket pályázat útján teremtjük meg. Pedagógusaink kerületi szakmai bemutatókkal, publikációk közzétételével adnak hírt nevelési gyakorlatukról. Óvodánk   nevelőtestülete   és   vezetése   azonos   értékrend,   pedagógiai   elvek,   és   célok   alapján   munkálkodik,   hogy   gyermekeink   felkészülten,   az   iskolai   élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szint elérésével kezdhessék meg életük újabb fontos szakaszát, az iskoláskort.